337a54b5dca52a1532f39318b4c5a242.png
Các loại Tôm

Các loại Tôm

1. Tôm chì biển: size 23 - 26 con/kg, Giá 250-270k/kg

2. Tôm sú biển: size 25 - 30 con/kg, Giá 350-380k/kg; 15-20 con/kg Giá 420-450k/kg

3. Tôm sú biển: size 5 - 10 con/kg, Giá 550-600k/kg

4. Tôm sú nuôi (Rin): size 30 con/kg Giá 270-290k/kg, size 25 con/kg Giá 290-310k/kg

5. Tôm sú nuôi (Rin): size 20 con/kg Giá 350-370k/kg, size 15 con/kg Giá 380-400k/kg, size 10con/kg Giá 420-440k/kg

Video giới thiệu